Rugaciunea scolarilor

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care în copil?ria ?i tinere?ea Ta, în Nazaret, ai fost supus ?i ascult?tor Preacuratei Maicii Tale ?i Sfântului nutritor ?i îngrijitor, Iosif, l?sându-ne nou? chip de copil?rie curat? ?i bine-pl?cut? fui Dumnezeu ?i oamenilor; însu?i, iubitorule de oameni, lumineaz?-m?, ajut?-m? ?i m? înfl?c?reaz? cu dragostea Ta cea Sfânt?, ca ?i eu s? fiu supus ?ie în toate, ?i p?rin?ilor mei care m-au n?scut, m? cresc, m? îngrijesc ?i m? nutresc.
Ajut?-mi, Doamne, s? fiu totdeauna ascult?tor ?i cinstitor al lor, precum Tu ne-ai poruncit, când ai zis: „Cinste?te pe tat?l t?u ?i pe mama ta, ca s?-?i fie ?ie bine ?i s? tr?ie?ti ani mul?i pe p?mânt”. Rogu-Te, Doamne, ?ine cu bine pe p?rin?ii mei, ?i le d?ruie?te: Har, mil?, s?n?tate, voie bun?, putere, iubire, râvn? sfânt? ?i toate cele de trebuin?? ?i de folos, ca s? ne creasc? bine pe noi, întru adev?rul T?u, în respect de cele Sfinte ?i spre binele ob?tesc.
Doamne atotputernice, toate î?i sunt ?ie cu putin??, ajut?-ne nou? ?i p?rin?ilor no?tri, ca s? facem toate cele binepl?cute ?ie, c? bine e?ti cuvântat în vecii vecilor. Amin!

Dumnezeule preasfinte, Fiin?? preaînalt? ?i nem?rginit?, Creatorul cerului, al p?mântului ?i al tuturor f?pturilor v?zute ?i nev?zute, Doamne, izvorule al în?elepciunii lumin?toare de suflete, ascult? rug?ciunile noastre pe care le facem înaintea Ta cu umilin??. înt?re?te, sprijine?te ?i p?ze?te, Dumnezeule, cu Darul T?u, pe p?rin?ii no?tri, trupe?ti ?i duhovnice?ti, pe îngrijitorii ?i înv???torii no?tri, care se ostenesc pentru îngrijirea, în?elep?îrea ?i luminarea noastr?. înt?re?te, Doamne, pe conduc?torii no?tri biserice?ti ?i lume?ti, ?i-i ajut? a spori în toate cele binepl?cute ?ie. D?-le lor în?elepciunea ce se pogoar? de Sus, ca în lumina ei Divin?, s? cugete ?i s? lucreze cele bune ?i folositoare pentru Biserica Ta ?i întreg neamul nostru cre?tinesc. Ap?r?-i pe dân?ii de to?i vr?jma?ii v?zu?i ?i nev?zu?i, spre a ne conduce cu succes pe calea lumin?rii ?i prop??irii, cu pace, t?rie ?i dragoste sfânt?.
Doamne, mult iubitorule de oameni, caut? ?i spre noi umili?ii, care ne rug?m ?ie, lumineaz? m?rginitul orizont al min?ii noastre, ca s? în?elegem bine înv???turile ce ni se dau ?i s? facem întru toate voia Ta cea Sfânt?. Doamne, Cel ce e?ti Lumina lumii ?i voie?ti ca to?i s? devenim lumin? în lume, fii ai luminii ?i ai zilei, lumineaz?-ne cu Harul T?u, ca astfel s? devenim folositori nou? în?ine, p?rin?ilor, fra?ilor, surorilor, rudeniilor, cunoscu?ilor ?i poporului nostru român, în mijlocul c?ruia tr?im.
Ajut?-ne, Doamne, s? aducem bucurie ?i mul?umire binef?c?torilor ?i înv???torilor no?tri. Int?re?te-ne ca s? ne împlinim toate îndatoririle noastre c?tre ?ar?, ob?te, familie ?i aproapele nostru. Prime?te, mult Milostive, Doamne, plecarea genunchilor no?tri, dimpreun? cu rug?ciunea aceasta, ca o t?mâie bine-mirositoare înaintea Ta.
Doamne, trimite, pogoar? ?i s?l??luie?te Darul t?u în fiin?a noastr? ?i ne învrednice?te a trece cu bun? rânduial? cursul înv???turilor de acum. înva??-ne pe noi îndrept?rile Tale ?i ne c?l?uze?te a umbla ?i a lucra cu în?elepciune de sus în tot timpul vie?ii noastre, ca ?i de noi ?i prin noi s? se pream?reasc? preacinstitul ?i de mare cuviin?? Numele T?u, în vecii vecilor. Amin!

Categories: Rugaciuni

Comments are closed.

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

  • Asculta Radio Trinitas
  • Ziarul Lumina
  • Televiziunea Trinitas
  • Patriarhia Rom