Proiect – CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ŞI TINERI

 P R O I E C T

 

 CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ŞI TINERI

Sfântul Gheorghe

Boldescu Ploieşti

2012

 

 

După Ghidul Practic „Centrul Parohial pentru copii si tineri”  tipărit cu Binecuvantarea Preafericitului Părinte DANIEL,

 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS :

 

A. Informaţii generale

 

B. Descrierea proiectului

 

 1. Justificarea proiectului – Strategie/ analiza SWOTH
 2. Beneficiari direcţi şi indirecţi
 3. Obiectivele proiectului

–         Obiectivul general

–         Obiective derivate-specifice

 1. Calendarul activităţilor
 2. Resurse –Buget
 3. Parteneri
 4. Rezultate – Sustenabilitatea proiectului

Anexe cu model de calendar/orar activităţi săptămânale

 

 

 

 

 

 

 

A. Informaţii generale

Numele proiectului:

 

CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ŞI TINERET

„Sfantul Gheorghe” – Boldescu – Ploieşti

 

 

Localizarea Proiectului:

 

Parohia bisericii Sf. Gheorghe cel Nou

Ploieşti –Prahova- România

 

 

 

Durata de implementare a proiectului:

Pentru inceput 1 an cu posibilitatea reînnoirii anuale

 

 

B. Descrierea Proiectului

 

1.  Justificarea proiectului – Strategie / analiza SWOT

 

Scurt istoric al lăcaşului

Marele culcer Gheorghe Boldescu, personalitate de vază a oraşului Ploieşti, împreună cu soţia sa, Zinca Boldescu, au ctitorit, între anii 1844-1846, o sfântă biserică, ce va purta, peste decenii, numele ctitorului ei cel dintâi.  De-a lungul anilor, biserica a trecut prin multe încercări, dar cea mai grea a fost aceea din aprilie 1944, când bombardamentele au distrus-o în întregime, rămânând în picioare doar peretele de apus cu pisania originară. Pe temelia bisericii distruse, in anul 1957, s-a început construcţia unui nou lăcaş dar lucrările au fost sistate, în anul 1958. Acestea au rămas în aşteptare până în 1977, când după multe tergiversări legate de obţinerea autorizaţiei de construcţie, au fost reluate la 9 martie, când s-a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie a noii construcţii. De data aceasta lucrările s-au desfăşurat într-un ritm rapid, reuşindu-se intrarea în biserică la 6 august 1974, când s-a oficiat şi o slujbă  de sfinţire.                                                                                                                                         Evoluţia în timp, a sfântului lăcaş, este sintetizată în pisania nouă: “Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit această Sfântă Biserică din temelie de marele culcer  Gheorghe Boldescu, în anul 1844, şi s-a săvârşit în anul 1846, prin osteneala paharnicului Costache Florescu, târnosindu-se în ziua de 21 noiembrie 1846, de către Mitropolitul Neofit al Ungrovlahiei cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe-Nou. La 1 martie 1973, în vremea arhipăstoriei Patriarhului Justinian, prin osârdia pr. paroh Leon Arion, ajutat de Consiliul şi Comitetul Parohial, ca şi de toţi enoriaşii şi creştinii cu suflet mare din Ploieşti şi din alte localităţi, care au contribuit cu cât au putut, spre a lor veşnică pomenire, s-a purces la reconstrucţia bisericii, lucrările, inclusiv catapeteasma şi mobilierul scluptat de D. Gafton, Targul Neamt, terminându-se la 5 august 1974, iar a doua zi, de praznicul Schimbării la Faţă s-a procedat la sfinţirea provizorie a bisericii. Pictura a fost executată între anii 1976-1981 de către pictoriţa Dona Niculina. Târnosirea finală s-a săvârşit la 19 mai 1985.

     Fundamentare

Din datele mai sus enunţate,  despre  istoricul si evoluţia parohiei,  reiese că prin voluntariat si dăruire, toţi oamenii destoinici ai comunitătii şi-au adus contribuţia pentru bunăstarea enoriaşilor şi creşterea copiilor intr-un mediu de normalitate creştin-ortodoxă.

In prezent, în România, în cadrul Patriarhiei Romane, 14.513 Preoţi şi Diaconi administrează 11.168 de Parohii si 2.359 de Filii, organizate in 174 de Protopopiate, 10 Arhiepiscopii, 18 Episcopii si 6 Mitropolii.

Având în vedere încrederea manifestată  de populaţie faţă de Biserică, al rolului pe care Biserica Ortodoxă Română şi l-a asumat în special în educaţia copiilor şi a tinerilor, prin catehezele desfăşurate în parohii cât şi a orelor de religie în şcoala de stat şi prin faptul că tot mai mulţi copii işi petrec timpul liber în faţa computerelor, unde se promovează  imoralitatea, egoismul şi dependenţa de vicii, care contravin unei conduite morale normale, propunem prezentul proiect ca o alternativă creştină pentru petrecerea timpului liber, cu caracter socio-cultural pe termen lung.

Lăcaşul de cult, are în incinta curţii  o clădire cu două camere şi dependinţe  şi  o curte de 5000 mp, loc viran. De ce şi cum e posibil ca un teren aşa de generos să nu fie folosit, nu ne mai intrebăm, însă odată  cu venirea preacucernicului Părinte Gabriel Oprea, Noi Comunitatea  în 2011, propunem o altfel de abordare.

Astfel, în cadrul întâlnirilor Consiliului Parohial, s-a propus  înfiinţarea unui Centru Social şi amenajarea clădirii şi terenului  în folosul comunităţii.

Folosirea spaţiilor de cult în vecinătatea bisericilor în activităţi sociale de incluziune, aduc un plus de respect şi pioşenie, făcând comunitatea şi în special copiii, să crescă într-un mediu intercultural dar şi religios, cu profunde influenţe creştine, cu respect faţă de semenii noştri şi de Dumnezeu, aşa cum este poporul nostru român.

Comunitatea, este în general,  alcătuită din oameni simpli cu venituri modeste, cu peste 50%  etnici rromi, cu nenumărate probleme socio-economice.

Grupul vizat de noi, ca şi beneficiari este format din copiii de şcoală români şi rromi, împreună cu familiile lor, care sunt  în  situaţii delicate.

După terminarea orelor de curs la şcoală,  copiii nu găsesc nicio alternativă de a petrece timpul liber, de a efectua lecţiile, riscând să–şi piardă timpul pe stradă  sau participând la alte  activităţi mai putin ortodoxe, riscând degradarea personalităţii şi comportamentului copilului în general. Absenteismul este frecvent şi nu de puţine ori este încurajat chiar de părinţi, care lasă fraţii mai mici în grija fraţilor de vârstă şcolară, sau le încredinţează sarcini domestice pe care trebuie să le îndeplinească în timpul programului şcolar sau in timpul liber, în detrimentul efectuării temelor.

Propunerea noastră  de proiect,   reprezintă o alternativă pentru părinţii si copii care se află în situaţii socio-economice grave şi  copiilor care provin din familii defavorizate, familii monoparentale, familii cu mulţi copiii cu părinţi plecaţi în străinătate.

 

 

 

Strategia vizată şi analiza SWOT

Printr-un parteneriat public cu mai multe instituţii  locale, parteneri, ne propunem ca pe termen scurt să realizăm un centru social educaţional,  care pentru început să se adreseze unui grup restrâns de beneficiari cu posibilitatea de continuare pe o perioadă mai îndelungată.

Puncte tari

–          În incinta curţii bisericii se află o cladire formată din trei camere cu dependinţe şi grup sanitar

–          Biserica deţine în proprietate un teren viran de 5000mp

–          Aşezământul de cult este amplasat în mijlocul comunităţii

–          În imediata vecinătate se află spitalul Boldescu (tot donaţia Marelui culcer Gheorghe Boldescu, primar al Ploieştilor)

–          Preotul Paroh Gabriel Oprea, are o  viziune  de deschidere a Bisericii către viaţa socio-economică şi problematica educaţională.

Puncte slabe

–          Lipsa mobilierului  pentru dotarea corespunzătoare a spaţiilor

–          Terenul de 5000 mp din curtea bisericii nu are nicio amenajare, este loc viran

–          Lipsa dotărilor cu materiale şi instrumente necesare activităţilor vizate

 

Oportunităţi

–          Posibilitatea încheierii unor parteneriate cu finanţatori locali (Primăria Ploieşti, CJ Prahova, Protoieria Ploieşti, Spitalul Boldescu, investitori privaţi)

–          Voluntariat al enoriaşilor şi al cadrelor calificate din învăţământ şi sănătate şi  Consiliul Parohial.

–          Oportunitatea de a fi consiliaţi şi sprijiniţi de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane

Ameninţări

–          Principala ameninţare este aceea de risc major al degradării comportamentului copiilor de şcoala şi în general al tineretului         (abandon, însingurare, înstrăinare, individualism)

–          Riscul înmulţirii cazurilor de acţiuni antisociale în rândul copiilor din cauza lipsei unui loc de socializare şi integrare socială

–          Vulnerabilitate la libertinaj, absenteism şcolar, vulgaritate…

 

 

 

2. Beneficiari direcţi şi indirecţi

           

Beneficiari direcţi:         –    15 copii

–          Principalii beneficiari sunt copiii de vârsta şcolară (generală)

Beneficiari indirecţi:

–          Familiile şi prietenii beneficiarilor direcţi

3. Obiectivele proietului

SCOP :                       Oferirea unei alternative crestine de petrecere a timpului liber, pentru copii şi tineret.

–          Obietive generale   – Apropierea tinerilor de invăţăturile Bisericii şi de membrii din desfăşurarea de activităţi cu caracter formativ şi recreativ, ca suport de transmitere a unor modele de învăţare şi socializare (grupe de cateheze, cercuri de:  informatică, literatură, pictură, muzică, folclor, teatru, activităţi sportive jocuri, concursuri s.a.)

–          Organizarea de excursii şi perelinaje la obiective religioase şi turistice

–          Formarea unor deprinderi religios-morale la copiii şi tinerii din     parohie.

 

          

Obiective specifice

–       Organizarea, înfiinţarea unui centru parohial pentru copii şi tineret

–          Amenajarea unui parc de agrement

–          Înfiinţarea unei mici biblioteci parohiale

–          Realizarea unor activităţi filantropice în parohie

 

4. Calendarul activităţilor

 

–    Se vor pune la dispozitie (pana in luna martie 2013),toate avizele            legale de functionare si situatii de urgenta (aviz de la Inspectoratul   pentru Situatii de Urgenta PH, aviz de la Directia de Sanatate Publica PH; negatie de la Directia Sanitar Veterinara PH si aviz Protectia Muncii Ploiesti pentru contractele de voluntariat.

–          Preotul Paroh si Echipa de management a Centrului, se vor supune verificarilor financiar-contabile, de catre Centru Eparhial si Autoritatilor Locale Competente.

–          Se vor face Contracte de Voluntariat (conf.Legii 195/2001), cu persoanele voluntare care vor desfasura diverse activitati socio-culturale.

 

 

Activitatea 1:

Mediatizarea proiectului, recrutarea voluntarilor şi constituirea echipei de coordonare a proiectului

Descriere:

–          In calitate de coordonator de proiect, preotul paroh va prezenta enoriaşilor iniţiativa şi o va supune spre aprobare Consiliului Parohial

–          Mediatizare se face prin afişe informaţionale, fluturaşi, prin vizite pastorale, prin articole în presa locală etc.

–          In primele săptămâni de la prezentarea şi aprobarea proiectului, preotul paroh, coordonatorul, va selecta echipa de coordonare şi va numi persoane cu experienţă didactică în formarea copiilor şi tinerilor.

–          Activităţile centrului vor fi organizate în funcţie de competenţele voluntarilor, disponibilitatea de timp

–          Fiecare coordonator de grupă specializată va răspunde de o activitate şi va avea la nevoie un asistent înlocuitor

–          Analiza SWOT de la inceputul proiectului

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Durata:

1 lună

Resurse:

Nu este cazul

Rezultate aşteptate:

Identificarea voluntarilor care să coordoneze activităţile centrului

 

Activitatea 2:

Intocmirea planificărilor calendaristice, pregătirea materialelor suport pentru activităţile centrului parohial

Descriere:                    –    Centrul va fi deschis de doua ori pe saptamana si anume                                                       miercurea si vinerea intre (orele 13-16)

 

–          Planificarea calendaristică pentru fiecare grupă tematică a centrului va fi alcatuită de coordonatorul de grupă, cu avizul consultativ al coordonatorului de proiect, preotul paroh.

–          Pentru grupa de cateheză se poate folosi ghidul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi  „Impreună cu Indrumarul pentru catehet”

–          Materialele necesare desfăşurării activităţilor grupelor vor fi procurate prin contribuţia parohiei.

–          Orarul grupelor va fi stabilit de voluntari, împreuna cu preotul paroh, ţinând cont şi de programul de studii al copiilor beneficiari şi de vacantele acestora.

–          Centrul va fi deschis de doua ori pe saptamana si anume miercurea si vinerea intre (orele 13-16)

–          Se va stabili o permanenţă în Centru

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Coordonatorii şi asistenţii de grupe

Durata:

2 săptămâni

Resurse:

Nu este cazul

Rezultate aşteptate:

Existenţa unor planificări calendaristice pe fiecare specialitate prevăzută în Centru.

 

 

Activitatea 3

Inscrierea la activităţi

Descriere:

–          Intocmirea unor fişe de evaluare în care sunt stipulate criteriile de înscriere a beneficiarilor care vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor

–          Prezentarea echipei de voluntari coordonatori de grupe, activităţile şi programul centrului

–          Preotul paroh va invita copiii şi tinerii enoriaşi să se înscrie în centru, în funcţie de vârsta şi preferinţa fiecărui beneficiar.

–          Inscrierea se face prin întocmirea unor angajamente scrise şi eliberarea unor legitimaţii de acces cu ştampila parohiei

–          Recomandările pentru potenţiali beneficiari se fac şi de şcoala din cartier care poate deveni partener în proiect.

 

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Coordonatorii şi asistenţii de grupe

Durata:

3 săptmâni

Resurse:

Nu este cazul

Rezultate aşteptate:

Inscrierea copiilor beneficiari la Centrul Parohial

 

Activitatea 4

Amenajarea centrului

Descriere:

–          Dotarea Casei Praznicale, care devine Centru Parohial, în funcţie de posibilitatea parohiei, cu mese, scaune, cuier, CD player, computere, multifunctională, , flipchat, icoane, materiale specifice fiecărei grupe ( caiete, dosare, creioane, culori, pixuri, capsator, perforator, folii de plastic etc.

–          Amenajarea si dotarea unor spaţii de activităţi sportive

–          Deschiderea oficială a centrului – Sfeştanie şi Agapă

                                    Fondurile necesare pentru amenajarea spaţiilor se pot asigura din                                          bugetul propriu, de la partenerii proiectului ( Primărie/Consiliul                                            Local/ISJ/investitori locali) sau prin donaţii de la persoane fizice.

 

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Coordonatorii şi asistenţii de grupe

Consiliul Parohial

Durata: 8 săptămâni

 

Resurse necesare:

10 mese – 20 scaune –  2 cuiere – 2 computere – 1 multifunctională – 1 flipchart – mingii diferite – masa ping-pong – materiale consumabile

Rezultate aşteptate:

Amenajarea spaiului propice activităţilor formative şi recreative ale centrului

 

 

Activitatea 5

 

Desfăşurarea activităţilor Centrului Parohial

 

 

Descriere:

–          Activităţile fiecărei grupe a Centrului Parohial, se vor desfăşura săptămânal timp de şase luni, în a şaptea lună se va face o Evaluare

–          Organizarea de dezbateri, audiţii, vizionări, jocuri tematice, în afara activităţilor din planificările iniţiale

–          Evaluarea beneficiarilor se va face prin concursuri, fişe de evaluare tip grilă, recompensaţi cu perelinaje la mănăstiri şi obiective turistice din ţară

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Coordonatorii şi asistentii de grupe

Consiliul Parohial

 

Durata: 7 luni

 

 

Resurse necesare:

Materiale specifice activităţilor grupelor centrului parohial

 

 

Rezultate aşteptate:

 

–          Centrul devine un lăcaş ospitalier şi o formă de incluziune socială

–          Dezvoltarea unor aptitudini şi motivaţii la copiii beneficiari, în a alege valorile pozitive, exemplele de bună practică, credinţa ca mijloc de existenţă spirituală

–          Formarea de deprinderi şi competenţe educaţionale cât şi a unor meserii/ ocupaţii tradiţionale sau culturale

–          Constituirea unui mic taraf şi a unei trupe de dansuri ai centrului, un cor parohial, care să meargă la concursuri si activităţi specifice.

 

Activitatea 6

Evaluarea proiectului

Descriere:

–           Monitorizarea de către Coordonatorul de proiect- Preotul Paroh, a derulării activităţilor, atingerea obiectivelor şi rezultatele conform graficului prestabilit

–          Intocmirea de rapoarte de evaluare intermediare şi finale privind evoluţia şi îndeplinirea obiectivului general al proiectului

–          Intocmirea de fişe de evaluare a beneficiarilor direcţi – copiii

–          In ultimele două luni ale proiectului se vor întocmi chestionare şi se vor disemina şi completa la nivelul comunităţii, privind impactul şi se va face un raport final cu analiza SWOT la finalul proiectului.

Evaluarea Finală va ţine cont de următorii indicatori:

Indicatori cantitativi:

–          Numărul  beneficiarilor direcţi şi indirecţi

–          Numărul de ore pe grupe şi în total

–          Numărul de intâlniri tematice

–          Cantitatea de materiale achiziţionate

–          Numărul temelor abordate în programul centrului

–           Numărul de echipe şi grupuri tematice constituite

Indicatori calitativi:

–          Gradul de implicare al copiilor în activităţile centrului

–          Interesul şi implicarea beneficiarilor indirecţi-părinţii si neamurile, cât şi a membrilor comunităţii

–          Implicarea autorităţilor locale

–          Dorinţa beneficiarilor şi a comunităţii în general de replicarea proiectului

–          Selectarea tematicilor viitoare în funcţie de impactul proiectului

 

Responsabil :

Coodonatorul de proiect – Preotul Paroh

Durata:

Ultimele 2 luni

 

Resurse necesare:

Chestionare, fişe de evaluare,

Rezultate aşteptate:

Existenţa unui Raport Final al proiectului

Recomandări pentru activităţi şi tematică în anul următor

5. Resurse –Buget

              Bugetul se va acoperii prin alocari de fonduri de la Consiliul Local, prin                 Parteneri si Sponsori, care vor fi atrasi prin intermediul domnului prof. Micuta               Ioan, (reprezentant al rromilor din Ploiesti, fiu duhovnicesc al Parohiei                      noastre, Consilier al    Primariei Ploiesti, fondator al Asociatiei „Cine  Suntem”).

          Din perspectiva bugetului parohial;  datorita faptului ca Parohia noastra este saraca          (300 familii, din care peste 50% sunt familii de rromi), la care se adauga datoriile     financiare ramase din perioada fostului  PC. Pr. Leon Arion, Parohia noastra va         participa financiar pana la stingerea datoriilor cu 5% din bugetul ei.

Echipa de management a proiectului – atribuţii

 

Coordonator de proiect – Preotul paroh

Atribuţii:         – Preotul Paroh si Echipa de management monitorizează şi controlează  activitatea coordonatorilor de grupe

–          Monitorizează activitatea copiilor şi implicarea familiei

–          Pregăteşte materialele-suport necesare activităţilor

–          Mediatizarea proiectului, identificarea voluntarilor care să coordoneze activităţile grupelor

–          Intocmeşte planificările calendaristice

–          Participă la înscrierea efectivă a participanţilor la activităţile centrului

–          Amenajează spaţiile centrului parohial

–          Intocmeşte rapoarte intermediare şi raportul final

Coordonatori/Asistenţi grupe

Atribuţii:

–          Intocmirea calendarului / programului centrului împreună cu coordonatorul de proiect

–          Concepe fişe de evaluare şi documentele de înscriere

–          Participă la înscrierea beneficiarilor

–          Participă la amenajarea centrului

–          Desfăşoară activităţile prevăzute în planificările tematice

–          Desfăşoară activităţi în afara planificărilor (deplasări în excursii, activităţi filantropice, concursuri s.a.

–          Ţine evidenţa copiilor beneficiari

–          Evidenţa activităţilor

–          Intocmeşte rapoarte de activitate periodice şi finale

 Resurse umane – Voluntari poziţia de coordonatori grupe

 Irina Alexandra Oprea           D.na preoteasă                            – Prof. limba engleză

Oana Cozea                                   voluntar                                – Prof.  limba fraceză

Ioana Veronica                             voluntar                                 – Prof.  engleză şi română

 

Gheorghe Olimpia                         voluntar                                – Prof.  fizică şi chimie

 

Micuta Ion                Asoc. „Cine suntem”  voluntar       -Prof. Invăţ. Primar şi preşcolar

 

Mogos Crenguta                              voluntar                               – Prof. desen

 

Dumitru Dragos                                voluntar                              – medic specialist stomatolog

 

Dimitriu Nicoleta                Spitalul Boldescu                             -medic specialist ORL

 

Dobrescu Alis                      Spitalul Judetean Ploiesti                – medic specialist psihiatru

 

  Bugetul proiectului

( Se vor cuantifica sumele necesare pentru dotare funcţionare)

In prima faza de inceput :

62613.00ron ( fara TVA)

 

6. Parteneri locali

-Primăria Municipiului Ploieşti

-Inspectoratul Scolar Judetean prin Scoala nr. 7 „Candiano Popescu”

-Spitalul Boldescu

-Asociaţia „Cine suntem”

– Fundaţia „Constantin si Elena”

– Asociaţia Internaţională „Drepturile Omului”

-Asociaţia „Compassion and Care”

 

Implicarea efectivă a partenerilor este necesară pentru:

 

 

–      Amenajarea şi construirea unor spaţii noi, adecvate activităţilor propuse

–      Dotarea corespunzătoare a spaţiilor

–      Amenajarea şi dotarea grădinii cu utilaje specifice parcurilor de joacă pentru copii

–      Participarea sub formă de voluntariat a unor specialişti  din cadrul institutiilor locale  partenere ( cadre medicale, pedagogi, psihologi, agenţi de pază şi poliţia de proximitate s.a.)

–      Voluntariat din partea artiştilor şi specialiştilor din cartier

–      Asigurarea unei mese de prânz

–      Asigurarea de consumabile

 

7.  Rezultate – Sustenabilitatea proiectului

Rezultate aşteptate

11068300_10205298152805149_3539916943382856271_n

Venirea Sf Ierarh Gu

CU BINECUVANTAREA CENTRULUI EPARHIAL, AVEM DEOSEBITA PALACERE, SA VA ANUNTAM, ...

   

SF Teodosie de la Brazi

SĂRBĂTOAREA SFIN

ADUCEREA ÎN PELERINAJ LA BISERICA NOASTRĂ A MOAŞTELOR SFÂNTULUI   IERARH  ...

sf_fanurie_nectarie

Hramul Sf. Fanurie s

PAROHIA SFANTUL GHEORGHE NOU PLOIESTI 26 -27 aug. 2013                  ...

afis moaste sf gheorghe ploiesti

Sosirea Sf. moaste a

Avem deosebita placere de a va invita in data de ...

Sponsors

 • Asculta Radio Trinitas
 • Ziarul Lumina
 • Televiziunea Trinitas
 • Patriarhia Rom